Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μέσω του ΠΣΔ, το ΥΠΑΙΘ παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα ειδικά σχεδιασμένες ψηφιακές υπηρεσίες μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, ακόμα και στα πλέον απομακρυσμένα.

Το ΠΣΔ πιστοποιεί πλήρως όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (σχολεία, διοικητικές μονάδες, εκπαιδευτικοί, μαθητές και διοικητικό προσωπικό). Η δυνατότητα της αυστηρής πιστοποίησης αξιοποιείται από το ΥΠΑΙΘ και από εποπτευόμενους φορείς του (π.χ. ΙΕΠ, ΙΤΥΕ, κλπ), για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι υπηρεσίες και διαδικασίες εγγραφής και παροχής λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες ΠΣΔ σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/Θμιας, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αναφέρονται στην παρακάτω εγκύκλιο:

 Εγκύκλιος αρ.πρ. 3632/Α4-16-3-2015