Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Το υποσύστημα Εργασίες είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μιας και επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών του μαθήματος. Ειδικότερα, παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν οι εκφωνήσεις των εργασιών, ο τύπος τους και η ημερομηνία υποβολής. Στη συνέχεια επιτρέπει στους εγγεγραμμένους εκπαιδευόμενους να ανεβάσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα τις εργασίες σε μορφή αρχείου ή να τις υποβάλουν σε σε μορφή κειμένου μέχρι την ημερομηνία υποβολής και στη συνέχεια αφού ο εκπαιδευτής τις βαθμολογήσει να δουν το βαθμό τους.

ergasies2

 

Αρχικά απαιτείται η ενεργοποίηση του εργαλείου “Εργασίες” από το μενού Διαχείριση μαθήματος - Εργαλεία.

ergasies1

Για να δημιουργήσετε μια εργασία και να τοποθετηθεί στο δικτυακό τόπο του μαθήματος, επιλέξτε Δημιουργία Εργασίας:

ergasies2

ergasies3

 • Πληκτρολογήστε τον τίτλο της εργασίας
 • Πληκτρολογήστε την περιγραφή της εργασίας
 • Ενσωματώστε εάν επιθυμείτε ένα βοηθητικό αρχείο με υποδείξεις σχετικές με την εργασία.
 • Εισάγετε το μέγιστο αριθμό βαθμολόγησης της συγκεκριμένης εργασίας. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη βαθμολογική κλίμακα που έχετε ορίσει (πχ Α, Β, Γ κλπ) ή βαθμολόγηση με χρήση ρουμπρίκας που έχετε ήδη ορίσει (βλ. ρουμπρίκα) καθώς και αξιολόγηση από ομότιμους.
 • Επιλέξτε τη μέγιστη βαθμολογία (π.χ. 10, 20, 100 κλπ)
 • Επιλέξτε τον τύπο υποβολής της εργασίας (Ανέβασμα αρχείου ή Online κείμενο)
 • Επιλέξτε την ημερομηνία λήξης υποβολής της εργασίας

ergasies4

 • Επιλέξτε ημέρα, μήνα και έτος έναρξης και λήξης της εργασίας. Επίσης δίνεται η δυνατότητα επιλογής υποβολής εκπρόθεσμης ημερομηνίας της εργασίας με την ανάλογη όμως σήμανση
 • Επιλέξτε αν η εργασία είναι ατομική ή ομαδική. Στις ομαδικές εργασίες όταν ένα μέλος της ομάδας ανεβάσει εργασία αντικαθιστά την εργασία που είχε ανεβάσει κάποιο άλλο μέρος της ομάδας. Η βαθμολογία της ομάδας εμφανίζεται στα βαθμολόγια όλων των μελών της ομάδας.
 • Επιλέξετε εάν η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σε όλους τους εκπαιδευόμενους η σε συγκεκριμένους.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη “Αποθήκευση”

Η εργασία προστέθηκε και εμφανίζεται στη σελίδα των εργασιών μαθήματος. Πλέον μπορεί να προστεθεί στις ενότητες του μαθήματος καθώς και στα βαθμολόγια των συμμετεχόντων. Οι μαθητές μπορούν να παραδώσουν την εργασία και οι εκπαιδευτικοί να την διορθώσουν και να την βαθμολογήσουν.

Βαθμολογικές κλίμακες

Μέσω αυτού του νέου χαρακτηριστικού ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να καθορίσει τις βαθμολογικές κλίμακες των εργασιών. Για παράδειγμα μπορεί να γίνει μια αντιστοίχιση της 10 βάθμιας κλίμακας με γράμμαα του αλφαβήτου (πχ.10=Ά,Α=8).

Ρουμπρίκες

Η ρουμπρίκα αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων. Πρόκειται για ένα είδος περιγραφικής αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας. Για την δημιουργία νέας ρουμπρίκας επιλέξτε το σύνδεσμο “Δημιουργία Ρουμπρίκας”.

rubric

Εν συνεχεία θα πρέπει στην φόρμα που εμφανίζεται να συμπληρώσετε τον τίτλο της ρουμπρίκας, μια περιγραφή και να καθορίσετε τόσο τα λεκτικά της όσο και τα κριτήρια αυτής. Έπειτα θα πρέπει να καθορίσετε τα κριτήρια γράφοντας τον τίτλο του και το ποσοστό συμμετοχής. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μιας και η κλίμακα είναι εκατοσταβάθμια και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε κριτηρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100%. Επίσης όλα τα κριτήρια που θα εισάγεται θα πρέπει να δίνουν άθροισμα στο πεδίο ποσοστό συμμετοχής ίσο με 100%.

Παράδειγμα ρουμπρίκας

rubric2

 

Πηγή: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού από το open eclass

Μεταφόρτωση Άρθρου 

Οδηγός δημιουργίας εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο από τον Νάννο Νικόλαο