Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Πολύ συχνά ένας/μία εκπαιδευτικός διδάσκει το ίδιο μάθημα σε περισσότερα από ένα τμήματα (π.χ Άλγεβρα Α1, Άλγεβρα Α2, Άλγεβρα Α4). Αντί να δημιουργήσει ένα μάθημα για κάθε τμήμα χωριστά και να είναι αναγκασμένος/η να ανεβάζει το υλικό πολλές φορές για να ενημερώσει το κάθε μάθημα, μπορεί να δημιουργήσει ένα μόνο μάθημα και να ορίσει ομάδες μαθητών π.χ ομάδα Α1, ομάδα Α2 κλπ εντάσσοντας τους μαθητές στην ομάδα του τμήματός τους.

Οι χρήση ομάδων μαθητών είναι επίσης κατάλληλη για την περίπτωση που θέλουμε οι μαθητές να υλοποιήσουν ομαδικές εργασίες, για τις οποίες θα χρειαστούν ένα χώρο συγκέντρωσης του υλικού τους (έγγραφα ομάδας), ανταλλαγής απόψεων (συζητήσεις ομάδας) και συνεργασίας (wiki ομάδας).

 

 

Δημιουργία ομάδας χρηστών

Αρχικά απαιτείται η ενεργοποίηση του εργαλείου “Ομάδες χρηστών” από το μενού Διαχείριση μαθήματος - Εργαλεία.

Τώρα η επιλογή “Ομάδες χρηστών” εμφανίζεται στα Ενεργά εργαλεία.

 

Δημιουργία μιας ομάδας

Επιλέγοντας Δημιουργία μιας ομάδας εμφανίζεται  πιο κάτω οθόνη, στην οποία δηλώνω Όνομα ομάδας, αριθμό συμμετεχόντων (0 για απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων), Υπεύθυνο ομάδας (προαιρετικό) και επιλέγω τα μέλη μετακινώντας μαθητές από τη λίστα Μη εγγεγραμμένοι μαθητές στη λίστα Μέλη ομάδας χρηστών.

 

Μπορώ επίσης να επιλέξω αν η ομάδα θα ανήκει σε κάποια κατηγορία ομάδων (δες παρακάτω), αν  οι μαθητές θα μπορούν να γράφονται μόνοι του, καθώς και να ενεργοποιήσω Περιοχή συζητήσεων, Εγγραφα και Σύστημα Wiki της ομάδας. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Δημιουργία”.

Δημιουργία πολλών ομάδων

Με την επιλογή αυτή μπορώ να δημιουργήσω ταυτόχρονα πολλές ομάδες (ορίζοντας προαιρετικά και την κατηγορία που θα ανήκουν)  και να ρυθμίσω στη συνέχεια τις παραμέτρους τους πχ το όνομά τους και τα μέλη τους. Οι ομάδες που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο έχουν αρχικά ονόματα Ομάδα 0, Ομάδα 1 κλπ.

Κατηγορίες ομάδων

Οι κατηγορίες ομάδων έχουν ήδη αναφερθεί. Στο σημείο αυτό θα περιγράψουμε τον τρόπο δημιουργίας τους.  

Ορίζουμε το όνομα της κατηγορίας και σύντομη περιγραφή (προαιρετικά) και επιλέγουμε Προσθήκη κατηγορίας.

Στη επόμενη εικόνα φαίνεται ένα μάθημα στο οποίο έχουμε ορίσει 3 κατηγορίες ομάδων χρηστών. Α τάξη, Β τάξη και Γ τάξη.

Πατώντας τον σταυρό ανοίγει η κατηγορία και βλέπω τις ομάδες που περιέχει, καθώς και τον αριθμό των μελών τους.

 

Αξιοποίηση ομάδων

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ένα μάθημα που έχει δημιουργηθεί για το Project λυκείου. Βλέπουμε 5 διαφορετικές ομάδες χρηστών, ανάλογα με τον τομέα που έχει επιλέξει η κάθε ομάδα μαθητών.

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνεί με τις ομάδες μέσω μηνυμάτων, επιλέγοντας την ομάδα που επιθυμεί.

Να αναθέσει ασκήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών

Να δημιουργήσει ομαδικές εργασίες. Στις ομαδικές εργασίες η εργασία κατατίθεται από ένα (οποιοδήποτε) μέλος της ομάδας, βαθμολογείται από τον εκπαιδευτικό και ο βαθμός εμφανίζεται στο βαθμολόγιο όλων των μελών της ομάδας (με την προϋπόθεση ότι έχει δημιουργηθεί βαθμολόγιο που περιλαμβάνει την εργασία αυτή)

Να δημιουργήσει ομάδες συζήτησης για κάθε μια από τις ομάδες

 Οι μαθητές μπορούν να αναρτούν και να διαβάζουν αναρτήσεις μόνο στην περιοχή συζήτησης που αντιστοιχεί στην ομάδα τους. Η εικόνα του παραδείγματος δείχνει την όψη της περιοχής συζητήσεων που βλέπει ένας μαθητής της Ομάδας 2 Τέχνη. 

 

Πηγή: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού από το open eclass

Μεταφόρτωση Άρθρου 

Οπτικός Οδηγός από το Open eClass